ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University
TH     EN


งานกิจการหอพัก

จองชุดนิสิต MSU Outlet

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองกิจการนิสิต

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตการศึกษา

การตรวจร่างกายนิสิตใหม่


ระบบบริการการศึกษา REG

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิต